menu

Gebruiksvoorwaarden website

Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Het Campus Glorieux Secundair kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van het Campus Glorieux Secundair. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.     
Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Campus Glorieux Secundair verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.
U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als het Campus Glorieux Secundair u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u het Campus Glorieux Secundair tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door het Campus Glorieux Secundair

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de website van het Campus Glorieux Secundair. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Campus Glorieux Secundair-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van het Campus Glorieux Secundair.

Links naar websites beheerd door derden

De Campus Glorieux Secundair-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Het Campus Glorieux Secundair controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat het Campus Glorieux Secundair en de uitbaters/beheerders van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat het Campus Glorieux Secundair de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van het Campus Glorieux Secundair

De informatie op Campus Glorieux Secundair-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De school streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan het Campus Glorieux Secundair hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die het Campus Glorieux Secundair verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van de school, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

Het Campus Glorieux Secundair geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat de school persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Het Campus Glorieux Secundair verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. Bij acties en evenementen kunnen de gegevens met dat doel ook worden doorgegeven aan de organisatoren. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang tot nieuwsbrieven, specifieke informatie...): de school verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te treden en u een optimale dienstverlening aan te bieden. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van het Campus Glorieux Secundair. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, meldt u dat per e-mail of per brief aan de school of de webbeheerder. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Toelating voor verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u het Campus Glorieux Secundair uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als de school uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar ze mee samenwerkt, dan zal ze u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die het Campus Glorieux Secundair over u geregistreerd heeft via deze website in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat deze persoonsgegevens uit de bestanden van de school verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot het secretariaat van de school of de webbeheerder.

Gebruik van Cookies

Soms zal de Campus Glorieux Secundair-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

Snel navigeren naar een campus